Avaleht Uudised Huviringid Üritused Kontaktid Ajalugu Galerii Põhikiri Meesteklubi VIIMSI RANNAMEHED

Põhikiri

                                             

                                                Viimsi Päevakeskus

 Põhikiri

1. Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja eesmärk

 1.1. Mittetulundusühingu nimi on - Mittetulundusühing Viimsi Päevakeskus.

1.2. Mittetulundusühingu Viimsi Päevakeskus (edaspidi - Ühing) asukoht ja aadress on -   

       Kesk tee 1, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001, Harjumaa.

1.3. Ühing on asutatud määramata tähtajaks ja ühingu eesmärgiks on on edendada ja korraldada Viimsi vallas elavate eakate elu, aidata kaasa Viimsi valla eakate vaba aja sisustamisele ( huviala-, sportlike ja meelelahutuslike tegevuste korraldamisele):

- sotsiaal- ja haridusteenuste (elukestev õpe) osutamine;

- koolituste ja kursuste korraldamine;

- võimaluste loomine päevase aja kultuurseks ja tervislikuks sisustamiseks;

- teatri, kontsertide ja muuseumide ühiskülastuste ning ekskursioonide korraldamine; 

- tähtpäevade tähistamiste korraldamine;

- olmeteenuste ( saun, pesuhooldus jt. ) kasutamisvõimaluse loomine;

- tasuliste teenuste ( ruumide rent, toitlustamine jt. ) pakkumine;

2. Ühingu liikmelisus

2.1. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.

2.2. Ühingu liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik ja Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik.

 2.3. Ühingu liikmel on õigus:

 2.3.1. olla valitud ühingu juhatusse;

 2.3.2. võtta sõnaõigusega osa ühingu üldkoosolekust;

 2.3.3. võtta sõnaõigusega osa juhatuse koosolekust temasse puutuvates küsimustes;

 2.3.4. pöörduda avalduste, küsimuste ja ettepanekutega ühingu juhatuse ja üldkoosoleku     

            poole;     

 2.3.5. võtta osa Ühingu üritustest;

 2.3.6. saada infot Ühingu tegevusest;

 2.3.7. kirjaliku avalduse alusel Ühingust välja astuda;

 2.4. Ühingu liige on kohustatud:

   2.4.1. täitma kohustusi, mis on ühingu liikmele pandud üldkoosoleku või juhatuse otsusega    

             ning kohustusi, mis ta on endale ühingu ees kirjalikult võtnud;

   2.4.2. täitma tähtaegselt rahalised kohustused ühingu ees, mis on ette nähtud ühingu asutamislepinguga, põhikirjaga või üldkoosoleku otsusega;

   2.4.3. mitte põhjustama oma tegevusega või tegevusetusega kahju ühingu seaduslikele huvidele;

   2.4.4. mitte kahjustama oma tegevusega või tegevusetusega ühingu mainet;

 2.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab liikmeks astuda soovija kirjaliku avalduse alusel ühingu juhatus.

     2.5.1. Juhatuse keelduva otsuse korral võib ühingu liikmeks astuda soovija nõuda oma   avalduse läbivaatamist ühingu üldkoosoleku poolt.

2.6. Ühingust väljaastumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ühingu juhatusele.

2.7. Juhatuse otsusega võib ühingu liikme tema soovist sõltumata arvata ühingust välja:

2.7.1.      kui liige on jätnud täitmata põhikirjas ettenähtud kohustused või endale ühingu ees kirjalikult võetud kohustused;

2.7.2.      ühingu surnud füüsilisest isikust liikme ja õigusjärgluseta likvideeritud juriidilise liikme.

2.8. Kaebuse, mis on esitatud juhatuse otsuse peale ühingust väljaarvamise kohta, vaatab läbi ühingu üldkoosolek oma korralisel koosolekul.

     2.8.1. Kaebus juhatuse otsuse peale tuleb üldkoosolekule esitada kirjalikult juhatuse kaudu 30 päeva jooksul arvates juhatuse sellekohase otsuse ärakirja kättesaamisest.   

2.9. Üldkoosolek vaatab korralisel koosolekul läbi need juhatuse otsuse peale esitatud kaebused, mis on juhatusele saabunud vähemalt 30 päeva enne korralist koosolekut. 

 

3.    Ühingu üldkoosolek

3.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek.

Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik ühingu liikmed või nende volitatud esindajad.

3.2. Üldkoosolek on lisaks seadusega tema pädevusse antud küsimustele pädev võtma vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu juhatuse ainupädevusse, sealhulgas ka määrama revisjoni või   audiitorkontrolli,

3.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aasta jooksul õigusaktides ettenähtud korras.

3.4. Üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja koosoleku päevakord peab olema ühingu liikmetele kohaliku meediakanalite kaudu teatavaks tehtud vähemalt 7 päeva ette.

3.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,  kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest ja veel üks liige.

3.6. Üldkoosoleku ärajäämisel ebapiisava osavõtu tõttu on juhatus kohustatud kutsuma pärast   kahe nädala möödumist kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest.           

3.7. Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks on üldjuhul vajalik, et otsuse poolt on vähemalt 50% ja üks liige üldkoosolekul osavõtnutest. Ühingu põhikirja muutmise ja ühingu lõpetamise otsuse vastu-võtmiseks on vajalik, et otsuse poolt on vähemalt 4/5 üldkoosolekul osavõtnutest.  

 

4. Ühingu juhatus

4.1. Ühingu juhatus, millesse peab kuuluma 3, 5 või 7 teovõimelist füüsilist isikut;

4.2. juhib ja esindab ühingut ning korraldab selle tegevust ja raamatupidamislikku arvestust ja aruandlust..

4.3. Juhatuse liikmed määrab ja kutsub tagasi üldkoosolek. 

4.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui juhatuse koosolekust võtab osa   üle poole juhatuse liikmetest.

4.5. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et otsuse poolt on vähemalt 2/3 koo-solekust osavõtnutest.

4.6. Juhatus võib võtta otsuse vastu ilma koosolekut kokku kutsumata, kui kõik juhatuse liikmed on kirjalikult hääletanud selle otsuse poolt.

4.7. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees   ning peab ühingu liikme nõudmisel talle   teavet juhatuse tegevuse kohta ja esitama tegevuse kohta kirjalikult poolaasta või aasta aruande, kui   seda on nõudnud vähemalt 25% ühingu liikmetest.

4.8. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist ühingu poolt.

4.9. Juhatuse liikme taotlusele hüvitatakse talle juhatuse liikme ülesannete täitmiseks tehtud kulutused üldkoosoleku otsusega kindlaks määratud suuruses ja korras..

4.10. Juhatus valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse tööd ning ühingu igapäevast tegevust.

 

5. Ühingu lõpetamine

5.1.   Ühingu lõpetamine toimub seaduses ettenähtud alustel ja korras.

5.2. Ühingu lõpetamisel rahuldatakse ühingu vara arvel esmalt võlausaldajate teadaolevad nõuded ja deponeeritakse raha nende võlgade katteks, mis on teada, kuid mille kohta pole nõudeid esitatud.

5.3.         Ühingu lõpetamisel antakse, pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara, üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

 

Põhikiri on kinnitatud MTÜ Viimsi Päevakeskus üldkoosolekul  03. märtsil 2015.a.

 

 

                

 

 


Viimsi Päevakeskus MTÜ

Telefon: +372 60 64 080 E-post: paevakeskus[at]rannapere.ee
Avatud: E-N: 10:00 - 17:00, R: 10:00 - 14:00